ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--113810210Tue, 16 Jun 2020 05:06:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-recasna-se01.unina.it-2811-14803
-rw-rw-r--113810210Thu, 11 Jun 2020 01:42:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-recasna-se01.unina.it-2811-726
-rw-rw-r--113710210Sun, 24 Nov 2019 17:18:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-recasna-se01.unina.it-2811-11559
-rw-rw-r--113710210Tue, 08 Sep 2020 16:14:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-recasna-se01.unina.it-2811-14079
-rw-rw-r--113710210Mon, 08 Jun 2020 00:38:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-recasna-se01.unina.it-2811-5447
-rw-rw-r--113710210Sun, 24 Nov 2019 16:45:41 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-recasna-se01.unina.it-2811-7047
drwxrwxr-x306401022.9KWed, 17 Feb 2021 03:08:16 GMTgenerated
drwxrwxr-x1138102125Mon, 27 Jul 2020 14:30:02 GMTnagios-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1138102144Tue, 02 Feb 2021 16:28:32 GMTnagios-argo-mon-old.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1138102101Tue, 10 Mar 2020 09:54:08 GMTnagios-argo-mon-test.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1128102757Thu, 24 Mar 2016 17:09:14 GMTnagios-argo-mon.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1137102376Fri, 05 Apr 2019 13:47:20 GMTnagios-argo-mon2.egi.eu
drwxrwxr-x113710276Tue, 11 Sep 2018 12:21:09 GMTnagios-snf-3988
drwxrwxr-x1133102486Wed, 18 May 2016 08:12:53 GMTnagios-snf-702430
drwxrwxr-x112810265Mon, 18 May 2015 22:03:41 GMTnagios-vcl-1-138.srce.hr
drwxrwxr-x112810257Fri, 18 Sep 2015 21:29:06 GMTnagios-vcl-1-143.srce.hr
-rw-rw-r--110311320Wed, 16 Jan 2013 15:54:46 GMTtestfile-put-1358351654-c3e5153b2c15.txt
-rw-rw-r--110211320Sat, 26 Jan 2013 15:44:37 GMTtestfile-put-1359215058-e4b3a9654dfc.txt
-rw-rw-r--11251130Mon, 27 Apr 2015 13:28:56 GMTtestfile-put-1430141016-7cb78b419e58.txt
-rw-rw-r--113810220Wed, 14 Sep 2016 07:51:41 GMTtestfile-put-1473839498-c9f23f600a30.txt
-rw-rw-r--113710220Fri, 14 Oct 2016 10:47:34 GMTtestfile-put-1476442050-ec68a5aff09e.txt
-rw-rw-r--113710220Wed, 09 May 2018 13:04:38 GMTtestfile-put-1525871075-d9d91aa31c81.txt
-rw-rw-r--113710220Fri, 25 May 2018 06:45:34 GMTtestfile-put-1527230728-4ef6fa44cf41.txt
-rw-rw-r--113710220Mon, 04 Jun 2018 11:43:00 GMTtestfile-put-1528112575-da80c80813ca.txt
-rw-rw-r--113810220Tue, 23 Oct 2018 08:32:04 GMTtestfile-put-1540283521-62c903812f01.txt
-rw-rw-r--113810220Sat, 16 Mar 2019 08:38:16 GMTtestfile-put-1552725494-a9978e730b8d.txt
-rw-rw-r--113810220Sat, 13 Apr 2019 18:30:55 GMTtestfile-put-1555180252-31e26ea0d3f9.txt
-rw-rw-r--113710220Fri, 03 May 2019 23:38:05 GMTtestfile-put-1556926679-560157723f81.txt
-rw-rw-r--113810220Sat, 27 Jun 2020 14:24:12 GMTtestfile-put-1593267792-db94134aad16.txt
-rw-rw-r--113810220Fri, 15 Jan 2021 15:59:38 GMTtestfile-put-1610726375-4227367a9d92.txt